2012 m. spalio 7 d., sekmadienis

2012.09.30 Mielagėnai, memorialinių paminklų pašventinimas. Teksto autorė Valė Švarcienė. Fotoreportažas Pijaus ir Alfredo Girdziušų..


NESKUBĖKITE, DIENOS,UŽMIRŠT
                                                  PRAEITIES       
       JI KRYŽIAIS PARIMUS PRIE
                                                  KELIO.                                               
       TAI MŪSŲ VISŲ DALELĖ ŠIRDIES,

        JI  KRUVINĄ PRAEITĮ MENA.
                                       Partizanė ir tremtinė    
                                                 Akvilija Balzienė
 
IGNALINOS  RAJONO MIELAGĖNŲ  SENIŪNIJOS
                                  BENDRUOMENĖS  PROJEKTAS
    GĖRIS, KULTŪRA, GROŽIS- MIELAGĖNŲ
             SENIŪNIJOS  BENDRUOMENĖS
                                                           PRIORITETAI“

       Mielagėnų krašto žuvusių ir kentėjusių
        už LIETUVOS  LAISVĘ  atminimui

       Projekto,, Gėris, kultūra, grožis—Mielagėnų                                                                  seniūnijos prioritetai tikslas:
      Ugdyti Mielagėnų seniūnijos bendruomeniškumą, išsaugant istorinę krašto praeitį  plėtojant meno mėgėjų veiklą.
Vienas iš projekto uždavinių yra ugdyti seniūnijos gyventojų ir ypač jaunimo pagarbą mūsų krašto istorinei atminčiai.
   Pokario istorija labai sudėtinga. Sovietinė okupacija pareikalavo daug aukų ir kančių. Partizaninėje kovoje dalyvavo 41žmogus Iš jų 34 žuvo nelygioje kovoje su okupantu. Sudeginti 2 kaimai, 9 sušaudyti o 4 gyvi sudeginti šių kaimų gyventojai. NKVdistai  sušaudė 19 civilių žmonių
Tarp jų 2 paaugliai (14 ir 16m.) Per prieškario ir pokario sovietinės okupacijos laikotarpį suimta ir kalinta lageriuose 187 žmonės,ištremta į Sibirą-231.
      Žuvusiūjų ir kentėjusių artimiesiems labai svarbu  turėti nors simbolinį žuvusio sūnaus, brolio sesės, tėvo kapą kur galėtų uždegti atminimo žvakutę. Jaunimas tolsta nuo pokario įvykių ir iškyla baimė, kad gali būti neįvertinta Lietuvos laisvės kaina
 

 

Šventėje dalyvavo Jo Ekselencija Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, parapijos klebonas Marijonas Savickas, Svečias kunigas Rimas Kalmatavičius.
Valdžios atstovai: LRSeimo narys Kostantas Ramelis,europarlamentaras – Šarūnas Birutis, Ignalinos rajono meras Bronis Ropė, tarybos narė – Marijona Lukoševičienė, ir gausus kraštiečių būrys atvykę iš tolimų miestų ir artimų kaimelių čia į Mielagėnus, kad taptume kančios ir vilties įamžinimo liudininkais.
      Taip pat šventėje dalyvauja Vilniaus miesto politinių kalinių ir tremtinių choras ,,Laisvė“
      Tai baigiamasis Mielagėnų bendruomenės  projekto,, Gėris, kultūra, grožis – Mielagėnų seniūnijos bendruomenės prioritetai“ renginys Šio projekto tikslas ,,Ugdyti Mielagėnų seniūnijos bendruomeniškumą, išsaugant istorinę krašto praeitį ir plėtojant meno mėgėjų veiklą“
       Šio renginio tikslas – Mielagėnų krašto žuvusių ir kentėjusių iž Lietuvos laisvę atminimo įamžinimas.
         Neskubėkite, dienos užmiršt praeities,
         Ji kryžiais parimus prie kelio.
         Tai mūsų visų dalelė širdies
         Ji kruviną praeitį mena.
Ta kruvina praeitis Lietuvoje prasidėjo 1939 08 23d. kai Hitleris ir Stalinas pasirašė nuosprendį Europai ir nesibaigė 1945 m. kai pasaulis šventė II pasaulinio karo pabaigą. Lietuvoje dar ištisą dešimtmetį  aidėjo šūviai, aikštėse gulėjo išniekinti nukautųjų kūnai, o į Rytus ešelonas po ešelono riedėjo tremtinių vagonai.
         Pasibaigus Laisvės kovoms, okupuotoje Lietuvoje kurį laiką  partizanų, politinių kalinių, tremtinių vardas nebuvo minimas. Sovietine terminologija jie buvo banditai ar buržuaziniai nacionalistai Žole užžėlė 20000 partizanų kapai, 200000 Laisvės kovų dalyvių artimųjų ar rėmėjų buvo ištremta į Sibirą įkalinta sovietiniuose konclageriuose. Mokykliniai vadovėliai aukštino sov. didvyrių, stribų -  vadinamų liaudies gynėjais vardus. Karta po kartos augo tarytum tuščioje vietoje, nežinodama kas yra garbė ir pasiaukojimas kovoti ir mirti už Tėvynę. Tie tūkstančiai kapų ,žinomų ar nežinomų čia pat Lietuvoje ar laukiniame Sibire, tie šimtai tūkstančių kentėjusių kakėjimuose, koncentracijos lageriuose ar tremtyje – tai ne lietuvio silpnumo požymis ,priešingai jo atkaklumo ir pasišventimo siekiant Lietuvos laisvės požymis.
          Daugelio jų jau nebėra  mūsų tarpe, bet kilnios jų įdėjos tarnauti Lietuvai o ne okupantui dėl kurių įgyvendinimo jie paaukojo savo gyvybes , liks amžiais gyvos. Jų kapai ir kryžiai rūsčiai byloja,kad ašaromis ir krauju garuojanti mūsų  žemė mindžiota svetimųjų, naikinta ir draskyta, bet išdidi ir graži savo kančioje,savo gyvenimo viltimi ir pasitikėjimu alsuoja ,,Aš gyva“ Ta pati žemė ugningai prabyla – būkite prakeikti okupantai ir prisiplakėliai pralieję savo tautiečių kraują.
          Po akimirkos bus atidengtos paminklinės lentos , kuriose įamžintas 94 žuvusių Mielagėnų krašto žmonių atminimas; tai partizanai, tai civiliai žmonės sušaudyti savo sodžiuje, savo namuose, savo kaime. Tai sušaudyti ar gyvi sudeginti Jaciūnų ir Radučio kaimuose. Čia įamžintas 108 kalėjusių įvairiuose kalėjimuose ir lageriuose (iš jų 6 nukankinti ) atminimas.Čia įamžintas 231 tremtyje kentėjusio ir 22 amžinam poilsiui atgulusių Sibire atminimas. Tegul ši vieta taps simboliniu kapu liudijančiu Mielagėnų krašto žuvusių ir kentėjusių už Lietuvos laisvę atminimą
           Lietuvos vėliavą pakelti kviečiu Vytauto apygardos Tigro rinktinės Vado Vinco Žaliaduonio dukrą Nijolę Miškinienę ir partizano sūnų Alfredą Girdziušą, o Mielagėnų Vėliavą pakels buvęs politkalinys Albinas Cibulskas ir Radučio tragedijos gyvas liudininkas – Edmundas Černiauskas. Kylant vėlivoms giedamas Lietuvos valstybės himnas.
            Paminklines lentas atidengė Edmundas Bielinis, Antanas Dimbelis, Lionė Bagdonienė ir Pranas ulozas. Jo Ekselencija, didžiai gerbiamas vyskupas pašventino paminklus ,buvo padėtos gėlės ,uždegtos žvakutės. Po eilių
              Kai pavergta buvai,  Tėvynę
              Tai jie nuo priešų tavę gynė,
              Vergijos pančius plėšė, traukė,
              Jie Tavo laisvės troško , laukė.
            Ir kai dabar esi laisva
            Pagerbki Juos, O LIETUVA.
Žuvisiųjų ir kentėjusių atminimą pagerbs Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos salvės.
            Mama, tu paklauski laukų akmenėlio
            Gal jis žino kur kapas sūnaus.
             Bet akmuo be širdies, neišduos paslapties,
             Jis tik vienas prie partizano kapo budės.
Pirmoji Patrankos salvė skirta pagerbti Lietuvos motinoms, užauginusioms dukras ir sūnus, kurie Laisvės medį palaistė savo krauju.
             Posmas. Mes kylame iš ten, kur žemė kruvina.
                           Neklauskite kas mes ,Mes laisvė ir kova.
                           Praeisime visur kaip aidas ,kaip daina,
                           Palaimins ir minės – motulė Lietuva.
Antroji patrankos salvė skiriama žuvusių partizanų atminimui. Skaitomas posmas
                           Pabundu iš miego, praveriu  akis –
                           Girdis sargo žingsniai, raktų žvangėsys,
                            Juk nežino niekas kiek tu čia kenti,
                             Kalinio dalužė vai sunki, sunki.
Sibiras, Altajus – tolima šalis,
Man krūtinę slegia skausmas ilgesys.
Keleliu sugrįšiu, laistytu krauju,
Tavę ,o Tėvine, taip karštai myliu.
                             Dievas neapleidžia smilgos palaužtos.
                             Ir bedalio paukščio ištikto naudros –
                             Neapleis ir mūsų Tėviškės brangios,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Čia Marijos  žemė, ir vaikai mes jos.
Trečioji patrankos salvė skiriama  lageriuose ir tremtyje kentėjusių,  sušaudytų  ir gyvų sudegintų atminimui.
          Tremtinių choras gieda  Marija, Marija.
           Kalbėjo LR Seimo narys K.Ramelis, Rajono meras B. Ropė, tarybos narė M. Lukoševičienė,seniūnė M. Bielinienė, Šarūnas Birutis, kraštietis Leopoldas Stanevičius.Kalbose buvo akcentuotas kilnus projekto tikslas, įamžinant Mielagėnų krašto žuvusių ir kentėjusių atminimą.
Siekiant įamžinti žuvusių ir kentėjusių Mielagėnų krašto žmonių atminimą, bendruomenė teikė paraišką projektui ir gavę finansavimą pradėjome jo įgyvendinimą. Didelę projekto vertės dalį sudaro bendruomenės narių įnašas savanorišku darbu. Tvarkėm istorinės atminties vietas Jaciūnų ir Radučio kamuose, nuoširdžiai darbavosi savanoriai talkos metu Gilūtų km.ir Mielagėnų mstl.Visiems talkininkams nuoširdus ačiū.
       Įvyko gražios šventės Gilūtų, Jaciūnų, Radučio kaimuose ,,Tautos atmintis gyva“ Renginių metu prisiminėm skausmingus pokario įvykius, skaitėm eiles, dainavom partizanų ir tremtinių dainas, didingai skambėjo Lietuvos himnas.
Mūsų projektą palaikė ir rėmė parapijos klebonas Marijonas Savickas Jo pastangomis pastatytas  ir pašventintas kryžius Kėriškės kaime.
                            Mielagėnai
                      2012m. rugsėjo 30d.
     Minėjimą pradėjom partizanės ir tremtinėsAkvilės Balzienės posmu.
       Neskubėkite, dienos, užmiršt praeities
       Ji kryžiais parimus prie kelio.
       Tai mūsų visų dalelė širdies,
       Ji kruviną praeitį mena.

Minėjimo metu akcentuota sovietinio teroro mastas Gilūtų  krašto kaimuose; Kėriškės, Černakiškės, Zelenkavo, Svylės, Trilusčių ir kituose kaimuose. Ypač pažymėtinas Kėriškės kaimas
 
1939-1941M SOVIETINĖS VAIDŽIOS REPRESUOTI
                  MIELAGĖNŲ KRAŠTO ŽMONĖS.

Mačėnas Jonas,Motiejaus g.1907m repr.1941m.

Mačėnas Stasys, Motiejaus g, 1907m. repr. 1941m.

Varnas Stasys, Mykolo g. 1923m. repr.1941m.

Apyvala Jonas, Kazio g. 1904m. repr.1941m.
Bagdonas Stasys, Prano g.1906m. repr. 1941m.
Beliejūnas Jonas,Martyno g. 1913m. repr.1941m.
Kajėnas Alfonsas ,Kazio g.1902m. repr.1941m.
Bajarūnas Stasys, Stasio g.1906m. repr.1941m.
Bajarūnienė Elena,Jurgio g. 1915m. repr.1941m.
Subačiūtė Albina, Martyno g.1906m. repr.1941m.
Subačius Bronius,Jono g.1913m. repr.1941m.
Tkačienė Genė, Juozo g.1998m. repr.1941m.
Valdunenka Jonas, Jeremijaus g1889m. repr1941m.
Vinciūnas Teofilis, Prano g.1914m.repr.1941m.
Žemaitis Česlovas, Justinog.1912m.repr.1941m.
Geležinskas Jonas, Adolfo g.1907m.repr.1941m.
Vinciūnas Mykolas, Danio g.1914m.repr.1941m.
Bagdonas Edvardas,Danio g.1905m.repr.1941m.
Girdziušas Jeronimas, repr.1941m.
Girdziušas Petras repr.1941m.
Čepulionis Juozas Pranciškaus g.1887m.repr.1941m.
Čepulionis Juozas Juozo g.1915m. repr.1941m.
Čepulionis Viktoras,Juozo g.1923m.repr.1941m.
Čepulis Jonas ,Mikalojaus g.1920m.repr.1941m.
Lukjanovas Albertas,Henriko g.1923m.repr.1941m.
Šunevičius Teofilis,Prano g.1916m. repr.1941m.
Geležinskas Jonas,Adolfog.1907m. repr.1941m
Zdanavičius Feliksas,Aleksandro g.1905m.repr.1941m.
Katišovas Artemijus,Zenono g.1910m.repr.1941m.
Vasiukytė Marija g.1896m. repr 1941m.
     Duktė Gema g. 1945m. Zelenkavo km ištremta į Irkutsko sr.
 SUDEGINTI KAIMAI, LIEPSNOSE ŽUVĘ AR SUŠAUDYTI ŠIŲ KAIMŲ ŽMONĖS

                 Radučio kaimo tragedija-1944 12 17
Černiauskaitė Bronė,Stasiog.1912m Radučio km.nužudyta NKVD-istų 1944 12 17.
Černiauskas Jonas, Stasio g.1905m. Radučio km. Nužudytas NKVD-istų 1944 12 17
Černiauskas Juozas, Stasio g.1914m.Radučio km.sudegintas Savo namuose   1944 12 17
Černiauskas Leonas,Petro g.1916m. Radučio km. sudegintas kaimyno namuose 1944 12 17.
Černiauskas Alfonsas,Petro nužudytas NKVDistų  kaimyno namuose1944 12 17.          
Grikinis Leonas Mykolo g.1919m. Bernotų km.nužudytas NKVDistų  1944 12 17.
Telyčėnas Kostantas g. Pošiūnų km. Nužudytas NKVDistų 1944 12 17.
                JACIŪNŲ KAIMO TRAGEDIJA 1945 02 15 
Bielinis Juozapas g Jaciūnų km.Nužudytas 1945 02 15 .
Bielinis Pranciškus, Gabrio g. 1882m.Nužudytas 1945 02 15
Bielinis Alfonsas g.Jaciūnų km.          Nužudytas 1945 02 15
Dervinis Petras Jaciūnųkm.                 Nužudytas 1945 02 15
Šiaudinis Mykolas,                              Nužudytas 1945   02 15
Šimkutis Dionizas                                Nužudytas 1945 02 15.
                     Politiniai  kaliniai
 Alesionka Vladislovas, Ksavero g.1911 m.Mielagėnų valsč. suimtas 1949 04  07.
Apyvalaitė Valentina,Antano g,1931m. Sriūbų km-partizanų ryšininkė.Suimta 1948 05 12.
Averinas Stepanas, Ivano g.1898 Mielagėnų valsč.Partizanų
rėmėjas ,suimtas 1945 07 14.Kalintas Vorkutlage.
Bagdonas Pranas, Gabrio g. 1911m. Krikonių km. suimtas 1944 06 21.kalintas Karagandos lageryje.
Bagdonas Feliksas, Felikso g.1901m.Salomenkos vnk. Partizanų rėmėjas Suimtas 1947 01 16.kalintas Karlage, Karagandos srit.
 Bajarūnas Juozas, Prano g. 1909m. Mielagėnų km.suimtas 1947 10 31,nuteistas dvidešimt penkeriems m. kalintas Aldano lag. Jakutija.
Bajarūnas Vladas,Gabrio g.1901m.suimtas 1945 03 21 kalintas Vorkutlage.
Bajarūnaitė Vilhelmina,Alfonso g.1912m.Dubiškės km. Suimta 1948 03 24 kalinta Dubrovlage Mordovijoje.
Bernatavičienė Paulina,Prano g.1921m. Kalninės km.suimta 1945 07 20.kalinta Intlage Komija.
Bernatavičius Viktoras,Mykolo g. 1910m. Kalninės km. Suimtas 1945 03 05.kalintas Švenčionių kalėjime ,ten ir mirė.
Bernatėnas Feliksas, Mykolo g. 1908 m. Kalninės km.Partizanas, suimtas 1945 03 05.Kalintas Vorkutlage Komijoj.
Bielinis Petras, Karolio g. 1895m. Černakiškės km. suimtas 1945 07 23.kalintas Intlage Komijoje.
Bielinis Vytautas, Zigmo g. 1933m. Černakiškės km. Tremtis Tukačiovas- Permės srt.Pabėgo iš tremties grįžo į Lietuvą 1951.05 11 suimtas karo tribunolo nuteistas  dvidešimt penkeriems metams lagerio ir penkeriems metams tremties kalintasPečiorlage ,Komijos srt.
Bukauskas Klemensas, Nikodemo g. 1916m. Jurkiškės km.partizanas suimtas 1946 04 03
Bukovskis Kazimieras Prano g. 1926m.Mielagėnų valsč.suimtas 1945 06 16.
Cibulskas Pranas,Martyno g.1909m. Blažiejiškės km.suimtas 1945 07 11.                                                                
Cibulskas Teofilis, Antano g. 1906m. Sriūbų km.suimtas 1949 02 17.
Cibulskas Pranas, Martyno g,1909m. Blažėjiškės km.suimtas 1945 07 11.
Cibulskienė Julija, Martyno g. 1898m. Buckūnų km. suimta 1947 09 28 Uchtižemlage ,Komija
Cibulskis Karolis, Stanislovo g. 1918m. Gilūtų km. suimta 1944 09 29.
Čepulis Mykolas, ,Stanislovo g.1896m. Mielagėnų valsč.partizanų rėmėjas, suimtas 1945
Čepulis Julius, Justino g. 1924m. Bernotų km.partizanas, suimtas 1945 04 17.
Dasys Kazimieras, Adomo g. 1919m. Jurkiškės km.suimtas 1945 12 28.
Girdziušas Edvardas, Stanislovo g. 1926m. Paliesiaus km.partizanas suimtas 1944 11 27.kalintas Vorkutlage ,Komija
Girdziušas Jonas, Gabrio g. 1901m. Kalninės km. suimtas 1944 12 08.
Girdziušas g Giliaras g.1926m.Kėriškės km.Suimtas1946 0614 Girdziušas Justinas,Stanislovo g.1914m. Paliesiaus km. suimtas 1944 12 29.
Grikinis Bronius, Prano g. 1922m. Bernotų km.suimtas 1944 12 24.
Grikinis Česlovas,Stanislovo g. 1920m. Bernotų km. suimtas 1944 12 24.išvežtas į Tulos lag. Ten ir mirė.
Jusys Pranas,Stasio g. 1920m. Tumelėnų km.suimtas 1944 11 29 Karo trib. Nuteistas 7m. nukreiptas į frontą.
Kurila Adolfas,,,Girėnas“ partizanas g. 1925m.
Kaukėnienė Filmina,Karolio g.1904m.Molykų km.
Krasauskas Juozas, Petro g. 1901m. Mielagėnų valsč. suimtas 1945 10 19.
Kujalis pranas, Prano g. 1913m. Krikonių km. suimtas 1944 11 11.
Kuodis Pranas, Jurgio g. 1909m. Miečionių km.suimtas 1944 12 28
Laucevičius Kazimieras, Bronislovo g. 1912m. Kalninės km.
Laucevičius Jonas ,Kazimiero g. 1916m. Kalninės km. suimtas 1944 12 13
Laurinavičius Petras g.1908m.Degsnės km. 1941m. sukilėlis.
Lekarevičius Antanas,g. 1920m.Zelenkavo km.suimtas 1945m. kalėjo Vorkutlage.Lekarevičius Leonasg.1926m. Zelenkavo km. Suimt. 1953m.kalintas Vetlago ,Kirovo lag.
Mačėnas Pranas, Mykolo g. 1916m. Kalninės km. suimtas 1944 12 16.
Malys Albinas,Jurgio g.1908m. Bernotų km. suimtas 1945 10 13.
Mekišius Edvardas, Juozo g. 1918m.Mielagėnuose suimtas 1944m.
Mekišiūtė Stefa,Povilo g. 1928m. Mielagėnuose suimta 1949 05 13.
Misiūnas Albertas, Nikolajaus g. 1925m. Gilūtų km. suimtas 1944 12 29.
Misiūnas Česlovas,Prano g. 1923m. Gilūtų km. suimtas 1944 12 28.kalintas Vorkutlagas, Komija.
Misiūnas Edvardas, Prano g. 1926m. Gilūtų km. partizanas, suimtas 1944 12 28.kalėjoVorkutlage, Komija.
Misiūnas Teofilis, Valerijono g. 1928m. Kėriškės  km.pogrindinės organizacijos narys,suimtas 1947 01 23 Karo tribunolo nuteistas 10m. lagerio ,kalėjo Minlage, Komija.
Narkeliūnas Vaclovas, Kosto g. 1918m, Buckūnų km. suimtas 1948m.
Narkūnas Teofilis, Prano g. 1922m. Juodagalvių km. suimtas 1944 12 30.karo tribunolo nut.10m. lagerio ir 5m. tremties. Kalėjo Steplage prie Balchašo.
Obolevič Regina, Dionizo g. 1927m. Mielagėnų valsč. suimta 1945 02 25.kalėjo Solikamlagas, permė.
Obolevičius Francas, Dionizo g. 1926m. Mielagėnų valsč. suimtas 1945 02 25.Kalėjo Pečželdorlage, Komija.
Obolevičius Marijanas, Danieliaus g. 1926m. Mielagėnų valsč. suimtas 1945 02 12.kalėjo Karagandos sr.
Pilinskas Stasys, Antano g. 1905m. Maldanėnų km. suimtas 1957 05 11.
Radišonka Edmundas, Antano g. 1922m. Bernotų km. suimtas 1944 12 28.
Sėliukas Balys, Zigmanto g. 1908m. Guntauninkų km 1941m. sukilėlis suimtas 1944 11 24,nuteistas 10m. lagerio ir 5m. tremties, kalėjoVorkutlage, Komija ,Norilskas,Krasnojarsko sr
Spiridonovas Denisas,Vasilijaus g. 1908m. Mielagėnų valsč. suimtas 1945 07 13 Intlagas, Vorkutlagas-Komija
Cibulskas Albinas, Adomo g. 1934m. Tumelėnų km., moksleivių pogr. org. narys. Suimtas 1951 05 11 Teismo metu buvo nepilnametis. Kalėjo Krasnovyšersko lageryje Permės sr.
Bukauskas Vytautas, Anupro g. 1932m. Ropiškės km.Moksl. pogrind. org. narys. Suimtas1951m. kalėjo Pečiorlago lag.
Dimbelis Antanas,Prano g. 1931m. Rubelninkų km.Moksl. pogr. org narys kalintas Vorkutos ir Baškirijos lag.
Steckis Michalas, Antono g. 1901m. Kėriškės km. suimtas 1945 07 29.,kalėjo Vorkutlage, Komija.
Subačius Vaitiekus, Juozo g. 1904m. Mielagėnų km.suimtas 1945 01 20
Subačiūtė Meilutė, Vaitiekaus g. 1931m.Mielagėnų km.,pogrindinės organizacijos narė, suimta 1948 01 18., kalinta Dubrovlage Polianos r. Mordovija.
Šimkūnienė Janina, Juozo g. 1917m. Molykų km.suimta 1945 03 20.
Šriūbėnas Juozas, Jono g. 1906m. Molykų km. suimtas1945 02 05.
Šriūbėnas Vytautas, Jurgio g. 1891m.Malkūnų km. suimtas 1948 07 14.
Šunevičius Stasys, Kristupo g. 1910m. Mielagėnų km. suimtas 1949 03 03.
Ulozas Adolfas,Prano g. Bernotų km.
Varna edvardas, edvardo g. 1920m. Juodagalvių km. suimtas 1944 12 21.
Vinciūnas  Aleksandras, Osipas, g. 1908m. Mielagėnų km. suimtas 1945 02 04.
Vinciūnas Edvardas, Jono g, 1920 Mielagėnų km. suimtas 1949 02 25.
Vinciūnas Jonas, Povilo g. 1919m. Salomenkos km. suimtas 1949 02 16.
Vinciūnas Mykolas, Felikso g. 1912m. Mielagėmų km. suimtas 1944 10 24.
Zdanevičius Antanas, Stanislovo g. 1909m. Mielagėnų km. suimtas 1945 04 13.
Žemaitis Karolis ,Motiejaus g. 1906m. Kalninės km. suimtas 1944 12 13.
Žvyriukas Edvardas, Ksavero g. 1923m. Mielagėnų km. suimtas 1945 06 01,nuteistas10m.lagerio ir 5m. tremties Irkutsko sr. Ivdellagas.
                 POKARIO  TREMTINIAI
Apyvala Antanas,Adomo g. 1892m. Sriūbų km. ištremtas 1948 05 22 į Krasnojarsko kr.
        Duktė Antanina Apyvalaitė ,Antano g. 1937m. Sriūbų km.ištremta 1948 05 22 į  Krasnojarsko kr.
Bajarūnas Mykolas,Jono g.1888m. Mielagėnų km.ištremtas 1949 03 25 į  Irkutsko sr.
        Žmona Bajarūnienė Paulina, Jono g. 1901m.Mielagėnų km. ištremta 1949 03 25 į  Irkutsko sr..
        Duktė Bajarūnaitė Vanda, Mykolo g. 1934m. Mielagėnų km. ištremta 1949 03 25  į  Irkutsko sr.
        Sūnus Bajarūnas Česlovas, Mykolo g. 1925m. Mielagėnų km. ištremtas 1949 03 25 į Irkutsko sr.
        Sūnus Bajarūnas Bronius, Mykolo g. 1930m. Mielagėnų km . ištremtas 1949 03 25 į Irkutsko sr.
       Bajorūnas Alfonsas, Mykolo g. 1878m. Dubiškės km. ištremtas 1945 08 15 į Permės sr. Mirė tremtyje.
         Žmona Bajorūnienė Mikalina, Jono g. 1888m. Dubiškės km. ištremta 1945 08 15 į Permės sr.1947 09 15 pabėgo į Lietuvą: vėl tremtis-1948 05 22į Krasnojarsko kr.
         Duktė Bajorūnaitė Pranė, Alfonso g. 1917m. Dubiškės km. . ištremta 1945 08 15 į Permės sr.1947 09 15 pabėgo į Lietuvą: vėl tremtis-1948 05 22į Krasnojarsko kr.
         Duktė Bajorūnaitė Juzefa, Alfonso g. 1930m. Dubiškės km. . ištremta 1945 08 15 į Permės sr.1947 09 15 pabėgo į Lietuvą: vėl tremtis-1948 05 22į Krasnojarsko kr.
          Rozalija Bajorūnienė g. 1876m. . Dubiškės km. ištremtas 1945 08 15 į Permės sr. Mirė tremtyje.
Barzdėnas Antanas, Prano g. 1910m Buckūnų km. 1951m. ištremtas į Irkutską.
         Žmona Barzdėnienė Ona,Prano g. 1907m. Buckūnų km. 1951m. ištremtas į Irkutską.
         Sūnus Barzdėnas Algimantas ,Antano g. 1950m. Buckūnų km. 1951m. ištremtas į Irkutską.
         Sūnus Jonas Barzdėnasg. tremtyje 1951m.
         Sūnus Povilas Barzdėnasg, tremtyje.1955m.
         Antano sesuo Barzdėnaitė Ona g. 1908m. Buckūnų km. 1951m. ištremtas į Irkutską.
         Sūnėnas Algis Žilėnas (partizanės Žilėnienės Aldonos Sūnus) g. 1940m.ištremtas 1951 04 01į Irkutską.
Bielinienė Cecilija, Motiejaus g. 1901m. Černakiškės km.ištremta 1945 08 31 į Permės sr.
      Duktė Leokadija Bielinytė ,Zigmo g. 1930m. . Černakiškės km.ištremta 1945 08 31 į Permės sr.
      Sūnus Vytautas Bielinis ,Zigmo g. 1933m. Černakiškės km.ištremtas 1945 08 31 į Permės sr.
       Sūnus Algis  Bielinis, Zigmo g. 1936m. Černakiškės km.ištremtas 1945 08 31 į Permės sr.
       Sūnus Stanislovas, zigmo g. 1938m. Černakiškės km.ištremtas 1945 08 31 į Permės sr.
 Ulijona Bielinienė, Zigmo g. 1865m. Černakiškės,km.ištremta 1945 08 31 į Permės sr Mirė tremtyje.
 Kazimieras Bielinis, Gasparo g. 1855m. Černakiškės,km.ištremtas 1945 08 31 į Permės sr. Mirė tremtyje.
Bielinis Jonas, Gasparo g. 1895m. Trilusčių km. Ištremtas 1948 05 23 į Krasnojarsko kr.
        Žmona  Bielinienė Vanda, Tamošiaus g. 1902m. Trilusčių km. ištremta 1948 05 23 į Krasnojarsko kr.
        Duktė Aldona Bielinytė, Jono g. 1931m. Trilusčių km. ištremta 1948 05 23 į Krasnojarsko kr.
         Duktė Aneta Bielinytė, Jono g. 1936m. Trilusčių km. ištremta 1948 05 23 į Krasnojarsko kr.
 Bielinis Petras, Augusto g. 1860m.Černakiškės km. ištremtas 1948 05 22 į Krasnojarsko kr. Mirė tremtyje.
          Sūnus Aleksandras Bielinis, Petro g. 1897m. Černakiškės km. ištremtas 1948 05 22 į Krasnojarsko kr. Mirė tremtyje.
          Sūnus Jonas Bielinis ,Petro g. 1902m. Černakiškės km. ištremtas 1948 05 22 į Krasnojarsko kr.Mirė tremtyje.
          Duktė Stasė Bielinytė, Petro g. 1907m. Černakiškės km. ištremta 1948 05 22 į Krasnojarsko kr.
          Duktė Stefanija Bielinytė,Petro g.1905m. . Černakiškės km. ištremta 1948 05 22 į Krasnojarsko kr.
         Bukauskienė Uršulė, Petro g. 1879m. Budriškės km. ištremta 1948m. į Krasnojarsko kr.
          Duktė Anelė Bukauskaitė, Mykolo g. 1915m. . Budriškės km. ištremta 1948m. į Krasnojarsko kr.
          Duktė Bronė Bukauskaitė, Mykolo g. 1918m. Budriškės km. ištremta 1948m. į Krasnojarsko kr.
        Duktė Emilija Bukauskaitė, Mykolo g. 1922m. Budriškės km. ištremta 1948m. į Krasnojarsko kr.
        Burokienė Stefanija, g. 1901m. Degsnės km. ištremta 1948m. į Irkutską.
  Burokas Balys, g. 1924m. Degsnės km. . ištremtas 1948m. į Irkutską.
        Žmona Burokienė Marcelė, Kazimiero g. 1923m. . Degsnės km. ištremta 1948m. į Irkutską.
       Sūnus Algis Burokas, Balio gimęs tremtyje.
       Sūnus Jonas Burokas, Balio gimęs tremtyje.
       Duktė Alvyda Burokaitė, Balio gimusi tremtyje.
       Duktė Irena Burokaitė, Balio  gimusi tremtyje.
 Burokienė Apolonija, Stepano g.1895m. Mielagėnų km ištremta 1949 03 26 į Irkutsko sr.
        Duktė Ema Burokaitė, Donato g. 1926m. Mielagėnų km ištremta 1949 03 26 į Irkutsko sr.
  Cibulskienė – Cibulska Marijona, Justo g. 1892m. Leipuškės km. ištremta 1948 05 22 į Krasnojarsko kr.
         Duktė Stanislava Cibulskaitė – Cibulska g.1918m. Leipuškės km. ištremta 1948 05 22 į Krasnojarsko kr.
      Cibulskienė Agota,Jokūbo g.1892m. Sriūbų km. ištremta 1945 03 25 į Irkutsko sr.
  Černiauskienė Ona, Karlo g. 1888m. Salomenkos km. ištremta 1945 07 17 į Permės sr.
      Duktė Valė Černiauskaitė, Stasio g. 1927m. . Salomenkos km. ištremta 1945 07 17 į Permės sr.
 Černiauskas Vaclovas, Motiejaus g. 1901m.Gilūtų km. ištremtas 1948 05 22 į Krasnojarsko kr.
      Žmona Izabelė Černiauskienė,Jono g. 1901m. Gilūtų km. ištremta 1948 05 22 į Krasnojarsko kr.
      Sūnus Jonas Černiauskas, Vaclovo g. 1941m. Gilūtų km. ištremtas 1948 05 22 į Krasnojarsko kr.
       Sūnus Dionizas Černiauskas, Vaclovo g. 1925m. Gilūtų km. ištremtas 1948 05 22 į Krasnojarsko kr.
        Dionizo žmona Ksenija Černiauskienė, Kajetono g.1922m.Gilūtų km. ištremta 1948 05 22 į Krasnojarsko kr.
       Vaikaičiai – Leonardas, Stasys, Valentina, Vera – gimę tremtyje.
  Dasys Aleksandras, Adomo g. 1902m. Jurkiškės km. ištremtas
      Žmona Apolonija Dasienė g. 1912m.  Jurkiškės km. ištremta 1948 05 22 į Krasnojarsko kr. 
      Duktė Filomena Dasytė g. 1942m Jurkiškės km. ištremta 1948 05 22 į Krasnojarsko kr. 
      Duktė Algė Dasytė g. 1947m. 1942m Jurkiškės km. ištremta 1948 05 22 į Krasnojarsko kr. 
       Dasytės Danutė, Elvyra ir Viliutė –gimusios tremtyje.
Dimbelienė Ona, Jono g. 1883m. Dimbelių km. ištremta 1948m. į Irkutsko sr.
       Sūnus Nikodemas, Jonog. 1909m. Dimbelių km. ištremtas 1948m. į Irkutsko sr.
       SūnusVytautas,Jono g. 1908m. Dimbelių km. ištremtas 1948m. į Irkutsko sr.
       Dukra Jadvyga  Jono g. 1920m. . Dimbelių km. ištremta 1948m. į Irkutsko sr.
       Marti Bronė,Mykolo g 1926m. . Dimbelių km. ištremta 1948m. į Irkutsko sr.
       Vytauto vaikai Algis ir Danutė –gimę tremtyje.
Grikinis Jonas, Jono g. 1906m. Mielagėnų km. ištremtas 1949m. į Irkutsko sr.
        Žmona Emilija g. 1896m Mielagėnų km. ištremtas 1949m. į Irkutsko sr.
Jegorov Semion, Aleksandrovič g. 1894 Gilūtų km. ištremtas 1951m. į Krasnojarsko sr.
         Žmona Ksenija, filipovna g. 1899 Gilūtų km. ištremta 1951m. į Krasnojarsko sr.
         Duktė Pelagėja, Semionovna g. 1932m Gilūtų km. ištremta 1951m. į Krasnojarsko sr.
          Duktė Ana, Semionovna g. 1933m. Gilūtų km. ištremta 1951m. į Krasnojarsko sr.
          Sūnus Piotras,Semionovič g. 1940m. . Gilūtų km. ištremtas  1951m. į Krasnojarsko sr.
Kairys  Mykolas Kazimiero g. 1895m. Bernotų km. ištremtas 1949 03 27 ištremtas į Irkutsko sr.
.        Žmona Elena Kairienė, Jono g. 1900m. Bernotų km. ištremtas 1949 03 27 ištremta į Irkutsko sr.
         Duktė Pranė, Mykolo g. 1930m. Bernotų km. ištremta 1949 03 27 ištremtas į Irkutsko sr.
          Duktė Janė, Mykolo g. 1934m. Bernotų km. ištremta 1949 03 27 ištremtas į Irkutsko sr.
Luneckienė Elena, Jurgio g. 1916m. Kazliškės km. ištremta 1945 12 26
Lukšėnas Leonas-Boleslovas, Petro g. 1912m. Kėriškės km. ištremtas 1951m. į Irkutsko sr.
       Žmona Melanija ,Felikso g. 1913m Kėriškės km. ištremta  1951m.  į Irkutsko sr.
       Duktė Liudgira, Boleslovo g. 1935m. Kėriškės km. ištremta  1951m.  į Irkutsko sr.
       Sūnus Alvydas, Boleslovo g. 1948m. . Kėriškės km. ištremtas  1951m.  į Irkutsko sr.
  Mačėnas Ksaveras, Jono g. 1894 m. Juodagalvių km. ištremtas 1948 05 22 į Krasnojarsko kr.
 Malikėnas Stasys, Prano g. 1893m. Molykų km. ištremtas 1948 05 22 į Irkutsko sr.
        Žmona Marijona, Jono g. 1899m. Molykų km ištremta 1948 05 22 į Irkutsko sr.
        Duktė Paulina,Stasio g. 1938m. Molykų km. ištremta 1948 05 22 į Irkutsko sr.
        Duktė Marytė, Stasio g. 1940m. Molykų km. ištremta 1948 05 22 į Irkutsko sr.
        Sūnus Juozas,Stasio g. 1943m. . Molykų km. ištremta 1948 05 22 į Irkutsko sr.
Malikėnas Stasys, Stasio g. 1895m. Raketiškės km. ištremtas 1948 05 22 į Krasnojarsko kr. 
       Žmona Liudvika, Kazio g. 1901m. Raketiškės km. ištremta 1948 05 22 į Krasnojarsko kr.
       Sūnus Marijonas, Stasio g. 1928m. Raketiškės km. ištremtas 1948 05 22 į Krasnojarsko kr.
       Duktė Konstancija, Stasio g. 1933m. Raketiškės km. savanoriškai išvyko į tremtį  Krasnojarsko kr.
       Dukros  Marytė ir Ona . Raketiškės km. savanoriškai išvyko į tremtį  Krasnojarsko kr.
Milašius Juozas, Prano g. 1894m. Milašiaus km. ištremtas 1948 į permės sr.
       Žmona  Salomėja, Antano g. 1895m. . Milašiaus km. ištremtas 1948 į permės sr.
Misiūnas Valerijonas, Kristupo g. 1888m. Kėriškės km ištremtas 1948m. į Krasnojarsko kr.Mirė tremtyje.
        VaikaiBronius, Jonas, Teofilis- gimę tremtyje.

Misiūnas Stanislovas, Kristupo g. 1890m. Kėriškės km ištremtas 1948m. į Krasnojarsko kr.
 Narkūnienė Paulina, Kazio g. 1874m. Juodagalvių km. ištremta 1945m. į Permę
 Narkūnienė Irena ,Mykolo g. 1921m. Juodagalvių km. ištremta 1945m. į Permę
Narkūnaitė Albina ,Teofilio g. 1944m. . Juodagalvių km. ištremta 1945m. į Permę
Narkūnienė Paulina, Stasio g. 1923 Salomenkos km ištremta 1948 05 22 į Krasnojarsko kr.
Narkeliūnas Jonas, Jono g. 1911m. Malkūnų km. ištremtas 1948m. į Krasnojarsko kr.
       Žmona Vasilisa , Pavelo g. 1927m. Malkūnų km. savanoriškai išvyko į tremtį. į Krasnojarsko kr
       Sūnus Vaclovas ,Jono g. 1956m. gimęs tremtyje.
        Duktė Marija, jono g.1954m. gimė tremtyje.
Narkeliūnienė Agota, Antano g. 1893m. Buckūnų km ištremta 1948 į Krasnojarsko kr.
       Duktė Stasė, Kosto g. 1921m. Buckūnų km ištremta 1948 į Krasnojarsko kr.
       Duktė Leokadija, Kosto g. 1928m. . Buckūnų km ištremta 1948 į Krasnojarsko kr.
Petrulėnas Juozas, Jono g. 1910m. Mielagėnų km. ištremtas 1949m. į Irkutsko sr.
        Žmona Bronė, Justo g1914m.Mielagėnų km. ištremtas 1949m. į Irkutsko sr.
         Duktė Janė, Juozo g. 1943m.Mielagėnų km. ištremtas 1949m. į Irkutsko sr.
         Duktė Teresė, Juozo g. 1947m. Mielagėnų km. ištremtas 1949m. į Irkutsko sr.
         Sūnus Romas, Juozo gimęs tremtyje.
Ramanauskienė Marcelė, Jono g. 1883m.g.Urvelių km.ištremta 1945m. į Permę.
Rinkevičiūtė Norberta, Silvestro g. 1929m. . Svylės (Svilkos) km. ištremtas1948m. į Krasnojarsko kr.
Rinkevičius Juozas, Silvestro g. 1908m. Svylės (Svilkos) km. ištremtas1948m. į Krasnojarsko kr.
       Žmona Danutė, Kazimiero g. 1908m Svylės (Svilkos) km. ištremta1948m. į Krasnojarsko kr.
Stakauskienė Ona, Vinco g. 1907m.Degsnės km.ištremta 1948m. įKrasnojarsko kr.
Subačienė Julija,Kazio g. 1903m. Mielagėnų km. ištremta 1949m. į Irkutską.
       Duktė Danutė, Vaitiekaus g. 1933m. Mielagėnų km. ištremta 1949m. į Irkutską.
        Duktė Gražina, Vaitiekaus g. 1938m. Mielagėnų km. ištremta 1949m. į Irkutską.
         Sūnus Benjaminas, Vaitiekaus g. 1940m. . Mielagėnų km. ištremta 1949m. į Irkutską.
Sriubėnas Jonas, Jono g. 1856m. Mielagėnų  valsč. ištremtas1945į Permę .Mirė tremtyje.
     Marti Sriubėnienė Jadvyga, Jono g. 1910m. . Mielagėnų  valsč. ištremta1945į Permę
Sriūbėnienė Jadzė, Jono g. 1902m. Molykų km ištremtas1945 07 17 į Permės sr.
 Sriūbėnas Jonas, Jurgio g. 1865m. Molykų km ištremtas1945 07 17 į Permės sr.
Sriūbė nas Juozas, Juozo g. 1934m. Molykų km ištremtas1945 07 17 į Permės sr.
Sriūbėnaitė Jadvyga, Juozo g. 1931m. Molykų km ištremtas1945 07 17 į Permės sr.
Skiporas Bronislovas, Nikolajaus g. 1884m. Svylės (Svilkos)km partizanų remėjas. ištremtas1948m. į Krasnojarską.
     Žmona  Teresa, Jegoro g. 1889m. Svylės (svilkos)km. ištremtas1948m. į Krasnojarską.
     Duktė Genoefa, Bronislovo g. 1929m. Svylės (svilkos)km. ištremta1948m. į Krasnojarską.
Ševalje Konstantin, Konstantinovič g. 1903m. Degsnės km ištremtas 1949m. į Krasnojarsko kr.
     Brolis Ivan, Konstantinovič g. 1905m. Degsnės km ištremtas 1949m. į Krasnojarsko kr.
     Žmona Jelena, Viktorovna g. 1908m. Degsnės km ištremta 1949m. į Krasnojarsko kr.
      Sūnus Česlav, Ivanovič g. 1935m. Degsnės km ištremta 1949m. į Krasnojarsko kr.
      Sūnus Bronislav, Ivanovič g. 1942m. Degsnės km ištremta 1949m. į Krasnojarsko kr.
Sūnus Ivan, Ivanovič g. 1940m. Degsnės km ištremtas 1949m. į Krasnojarsko kr.
     Sūnus Konstantin, Ivanovič g. 1946m. Degsnės km ištremtas 1949m. į Krasnojarsko kr.
      Duktė Janina, Ivanovna g. 1937m.Degsnės km ištremtas 1949m. į Krasnojarsko kr.
      Duktė Regina, Ivanovna g. 1943m. Degsnės km ištremtas 1949m. į Krasnojarsko kr.
Trifonov Ivan, Jevdokimovič g.1901m. Apšiūtų km. ištremtas 1951m. į Irkutską
       Žmona Marija, Pankratjevna g. 1910m. Apšiūtų km. ištremta 1951m. į Irkutską
        Dutė Ana, Ivanovna g. 1937m. Apšiūtų km. ištremta 1951m. į Irkutską
        Duktė Fima, Ivanovna g. 1939m. Apšiūtų km. ištremta 1951m. į Irkutską
        Duktė Valentina, Ivanovna g. 1943m. . Apšiūtų km. ištremta 1951m. į Irkutską
Urbonavičiūtė Nijolė, Alfonso ištremta1957m.įKrasnojarskokr Urbonas Fransas, Kristupo g. 1900m. Gilūtų km. ištremtas 1951m. į Irkutską
        Žmona Zuzana, Martyno g. 1911m.Gilūtų km. ištremta 1951m. į Irkutską
 .      Sūnus Adomas, Franso g. 1934m. Gilūtų km. ištremtas 1951m. į Irkutską
        Sūnus Zenius, Franso g. 1937m. . Gilūtų km. ištremtas 1951m. į Irkutską
        Urbonavičius Leonardas, Juozo g. 1902m. Gilūtų km. ištremtas 1949m. į Irkutską.
         Žmona Apolonija, Mykolo g. 1906m Gilūtų km. ištremtas 1949m. į Irkutską.
         Duktė Aldona, Leonardo g. 1932m. 1906m Gilūtų km. ištremtas 1949m. į Irkutską.
         Duktė Kazimiera, Leonardo g. 1932m. 1906m Gilūtų km. ištremtas 1949m. į Irkutską.
Ulozas Pranas, Jurgio g. 1876 Bernotų km.ištremtas 1949m. į Irkutską.
        Žmona Marija, Mykolo g. 1879m. Bernotų km.ištremta 1949m. į Irkutską.
     Sūnus Pranas,Prano g. 1912m. . Bernotų km.ištremtas 1949m. į Irkutską.
Vasiliūnienė-Vasiliauskienė Cecilija, Justino g. 1894m. Dantiškės km. ištremta 1948m. į Krasnojarską.
     Duktė janina, Vincento g. 1932m. Dantiškės km. ištremta 1948m. į Krasnojarską.
Vinciūnas Karolis, Prano g. 1888m. Mielagėnų km. ištremtas 1948m. į Krasnojarską.
       Žmona Elena, Kristupo g. 1898m. Mielagėnų km. ištremtas 1948m. į Krasnojarską.
       Sūnus Bronius, Karolio g. 1930m. Mielagėnų km. ištremtas 1948m. į Krasnojarską.
        Sūnus Leonas, Karolio g. 1933m. Mielagėnų km. ištremtas 1948m. į Krasnojarską.
        Sūnus Stasys, Karolio g. 1936m. Mielagėnų km. ištremtas 1948m. į Krasnojarską.
        Sūnus Mečislovas, Karolio g. 1938m. Mielagėnų km. ištremtas 1948m. į Krasnojarską.
        Sūnus Česlovas, Karolio g. 1941m. . Mielagėnų km. ištremtas 1948m. į Krasnojarską.
Vinciūnas Edvardas, Karolio g. 1910m. Milašaičio km. ištremtas 1948m. į Krasnojarską
Vinciūnas jonas, Karolio g. 1907m. Milašaičio km. ištremtas 1948m. į Krasnojarską
Vinciūnienė Lucija, Karolio g. 1888m. Milašaičio km. ištremtas 1948m. į Krasnojarską
Vinciūnaitė Juzefa, Karolio g. 1918m. Milašaičio km. ištremtas 1948m. į Krasnojarską
Vileišienė Emilija, Jono g. 1905m. Milašiaus km. ištremta 1941m. Tomsko sr.
       Duktė Emilija, Mato g. 1936m. Milašiaus km. ištremta 1941m. Tomsko sr.
        Sūnus Jonas, Mato g. 1932m. Milašiaus km. ištremta 1941m. Tomsko sr.
Žilėnas Juozas, Jono g. 1908m. Dubiškės km ištremtas 1948m. į Krasnojarską
       Žmona Leokadija, Prano g. 1914m. Dubiškės km ištremta 1948m. į Krasnojarską
       Duktė Ona, Juozo g. 1943m.. Dubiškės km ištremta 1948m. į Krasnojarską
      Duktė Valentina,Juozo g. 1948m. Dubiškės km ištremta 1948m. į Krasnojarską
       Sunus Teofilis, Juozo g. 1946m. .. Dubiškės km ištremta 1948m. į Krasnojarską
       Sūnus Antanas, Juozo g. 1950m. gimė tremtyje
       Duktė Elena, Juozo g. 1954m. gimė tremtyje.
Žilėnienė Teofilė, Adomo g. 1883m.Dubiškės km. ištremta 1948m. į Krasnojarsko kr.
Žilėnas Petras, Jono g. 1925m. Dubiškės km. ištremta 1948m. į Krasnojarsko kr.
Žilėnaitė Modesta, Jono g. 1910m. . Dubiškės km. ištremta 1948m. į Krasnojarsko kr.
Žukas Mykolas,Adomo g. Odesinos vnk. ištremtas į  Sibirą
       Žmona Veronika  - g. Odesinos vnk. ištremtas į  Sibirą
       Sūnus Vytautas g. Odesinos vnk. ištremtas į  Sibirą
Cicėnas Juozas g. Šukėniškės km. ištremtas1951m į Irkutską
       Žmona Liucija g. 1905m. Šukėniškės km. ištremta 1951m į Irkutską.Mirė tremtyje.
      Duktė Vanda g. 1933m. . 1905m. Šukėniškės km. ištremta 1951m į Irkutską.
     Anūkė Nijolė g. 1955m. tremtyje.
Lekarevičienė Genė g. 1921 ištremta į Irkutsko sr.


Atminčiai...
Skambėjo ilgesingos tėviškėje skambėjusios dainos...              1941M.TREMTINIAI
Šablausko Jono g.1890m.Juodagalvių km. šeima:
      žmona Benedikta,Prano g.1906m.
      sūnus Danys,Jono g1912m.
      sūnus Jonas Jono g.1928m.
      sūnus Teofilius,Jono g.1923m.
      dukra Vanda,Jono g.1934m.
      teta Janina, Jono g.1899m.
Maldžiūno Jono, Kazimiero g.1884m.Krikiankos vnk. šeima.
Tremties vieta Tomskas.
      žmona Elena, Justino g.1906m.
      sūnus Vytautas,Jono g.1920m.
      dukra Elytė,Jono g.1938m.
      dukra Genė, Jono g.1929m.
      dukra Veronika,Jono g.1930m.
Malinausko Jono Adolfo g.1901m.iš Mielagėnų km.šeima.
       Žmona Felicija g.1911m.
       Dukra Alina, Jono g.1940m.
       Močiutė Alina, Juozo g.1877m.
       Tėvo brolis Vladas, Adolfo g.1898m.
Vasiliausko Liudviko g.1896m.  Mielagėnų km. šeima.
       Brolis Jonas g.1896m.
       Žmona Malvina g. 1902
       Sūnus Miroslavas, Liudviko g.1936m.
       Dukra Liudvika, Liudviko g.1926m.
       Dukra Teresė, Liudvikog.1931m.
Grybauskas Ignas,Antano g.1906m.Mešonių km.
      Žmona Janina, Nikodemo g.1911m.

                POKARIO  OKUPACIJA
              SUIMTI IR IŠVEŽTI Į LAGERIUS
Narkeliūnas Teofilis,Petro g.1922m Juodagalvių km.suimtas1948.išv.įKaragandos lag.
Šimkūnas Petras Martyno g,1916m Maldanėnų km..suimtas 1945 išv.į Komiją
Šimkūnas Stasys, Mykolo g.1923m.Maldanėnų km.suimtas1945m.,po 3mėn. paleistas.
Šriūbėnas Kostas,Andriausg.1913m.Maldanėnų km.suimt.1945m.bausmė atidėta,nukreiptas į raudonąją armiją
Šriūbėnas Teofilis,Andriaus g.1913m.Maldanėnų km. suimt.1945m.po 3mėn. paleistas.
Barzdėnas Jonas,Stasiog.1914m.Mielagėnų km. Suimt. 1945m.
Bajarūnas Vladas,Gabrio g.1901m Mielagėnų km.suimt.1945m. išv.į Komiją.
Jurevičius Kazys, Adomo g.1893m.suimtas Mielagėnų km.1944m.išv. į Karagandą.
Jurkėnas Vincas,Antanog.1903m.suimt.Mielagėnų km.1945m.išv. į Komiją.
Zubkovas Filipas,Ivanog.1925m.suimt.1945m.
MančinskasBronius,Juliausg1924m suimt1945.Milašaičio km. Šimkūnienė Janina,Juozo g.1917 suimt.,nuteista lygtinai.
Šriūbėnas Vytautas,Jurgiog.1891m suimt.1948.Molykų km.
Šriūbėnas Juozas,Jono g.1906m.suimt.1945m.Molykų km.
Petrulėnas Karolis,Felikso g.1924m.suimt.1944m.Bernotų km.
Prašmuntas Aleksandras,Adomo g.1903m Bernotų km.suimt.1944m. 1945m.byla nutraukta.
PrašmuntasStasysg1920mBernotų km.suimtas1944 išv.į Tulą
Bukauskas Klemensas, Nikodemo g.1916m.Jurkiškės km,suimtas 1946m.1947 byla nutraukta.
Talijūnas Simonas,Stanislovo g.1891m.Kurmiškės  km.suimtas 1946m. išv.į Mordoviją.
Talijūnienė Ona, Mykolo g.1906m. Kurmiškės km. Suimta 1946m. išv.į Komiją.
Pleskevičius Danielius, Prano g.1922m.suimt.1945m.,byla nutraukta.
          IŠVEŽTI Į FILTRACIJOS LAGERIUS
Petrulėnas Gervazas,Ksavero g.1925.Bernotų km.suimtas 1945m.,išv.į filtracijos lagerį Tuloje.
Ulozas Leonas,Prano g.1913m.Bernotų km.suimtas 1945m. išv. į filtrac.lagerį  Podolske.
Urbonavičiūtė Genė,Danieliaus g.1924m. internuota Vokietijoje 1945m. išv. į filtracijos lagerį.
Laucevičius Jonas,Kazimiero g.1916m. Kalninės km. Suimtas 1944m. išv. į filtracijos lagerį Saratove.
Černiauskas Antanas,Severino g.1921m.Mėčionių km.intern.
Vokietijoje 1945m. išvežtas į Lvovą.
Prašmuntas Stasys, Adomo g.1921m.Mielagėnų km. Suimtas 1945Voroneže, išvežtas į filtracijos lagerį Tuloje.
Šiaudinis Pranas,Vinco g.1921m.Mielagėnų km.1945m. suimt. Ir išv. į filtracijos lagerį Tiloje.
Vinciūnas Edvardas,Jono g.1920m.1945m. suimtas ir išv. į Komijos filtracijos lagerį.
Girdziušas Jonas Gabrio g. 1901m. Kalninės km. suimtas 1945 03 31 išvežtas į Kalinino filtrac. Lagerį.
ŽUVĘ MIELAGĖNŲ KRAŠTO PARTIZANAI
Apyvala Jeronimas, Antano g.,,Papūga“g.1926m. Sriūbų km.žuvo 1948-03-16
Bajorūnas Antanas, Alfonso,,Bakutis“ g.1926m.Dubiškės km.žuvo 1948-03-16
Bernotėnas Alfonsas,,Kibirkštis“žuvo 1945-10-21
Bielinis Zigmas, Kazio ,,Robinzonas“ g.1900m.Černakiškės km. Žuvo 1946m.
Cibulskas Dionizas,Mykolo ,,Cibas“g.1926m.Dantiškės km. Žuvo 1945-03-11
Cibulskas Antanas ,Mykolo,,Nemunėlis“ g.1913m. Buckūnų km. Žuvo 1947-09-04.
Černiauskas Leonardas,g. 1926m.Gilūtų km.žuvo 1945 01 01
Černiauskas Romualdas,Stasio,,Lokys“g.1921m.Salomenkos km. Žuvo 1947-04-21.
Girdziušas Liudvikas,Kristupo ,,Pipiras“g.1909m.Paliesiaus km. Žuvo 1949-04-23.
Jusys Bronius, Kazio g.1925m.Kalviškės km Žuvo1945-01-01
Juknevičius Stasys, Baravykas g.1924m.žuvo 1949 10 01
Kirkila Augustinas, g.1917m.Mielagėnų valsčŽuvo1945-01-01
Mačėnas Vytautas, Ksavero ,,Lakūnas“g.1922m.Juodagalvių km. Žuvo 1948-03-16.
Malikėnas Bronius,,Papartis“Raketiškės km Žuvo 1947-04-21.
Malikėnas Bronius, Stasio,,Ešeriukas“g.1925m.Molykų km.žuvo 1948-03-16.
Malikėnas Jonas,g.1929m. Molykų km.žuvo 1950-08-20.
Misiūnas Alfonsas,Stanislovo,,Eglinskas“g. Kėriškės km.žuvo 1947-09-07.
Misiūnas Bronius,Valerijono ,,Gaidys“g.1923m. Kėriškės km. Žuvo 1947-04-21.
Misiūnas Bronius, Stanislovo,,Žvirblis“ 1941m. sukilėlis žuvo 1947-04-22.
Misiūnas Danielius,Stanislovo Kėriškės km.Žuvo 1945-01-01.
Misiūnas Edmundas, Ksavero Kėriškės km. Žuvo 1945-01-01.
Misiūnas Juozas, Stanislovo g. 1919m. žuvo 1945-01-01.
Misiūnas Leonas, Stanislovo g.1920m. Kėriškės km. Žuvo 1945-01-01.
Misiūnas Stasys, Stanislovo g.Kėriškės km. Žuvo 1945-01-01.
Misiūnas Zenonas, Valerijono,,Galiūnas“g.1931 m.Kėriškės
Narkeliūnas Teofilis, Kosto ,,Štolcas“g.1923m. Buckūnų km.žuvo 1947-09-04.
PetrulėnasPranas,Pranog1919m.Paliesiaus kmžuvo1945-01-01
Ramanauskas Alfonsas, Krištapo g.1925m.Urvelių km.žuvo 1944m.
Šimkūnas Leonas, ,,Kipšas“g Maldanėnų km.žuvo1952-07-18
Urbanovičius JulijanasMielagėnų km.žuvo 1945-03-14.
Vanagas Adomas, Stanislovo ,,Papūga“g,1922m.Juodagalvių km.žuvo 1947-05-13.
Žilėnienė Aldona, Vinco ,,Dilgė“g.1921m.Dantiškės km. Žuvo 1946-05-21.
Žvyriukas Mečislovas, Ksavero ,,Aukštaitis“g.1921m. .Mielagėnų km.žuvo 1947-04-21.
Žvyriukas Vytautas, Ksavero g.1931m.Mielagėnų km. Žuvo 1948m.
                     NUŽUDYTI NKVD-istų irMIELAGĖNŲ STRIBŲ
Atkočius Bronius, Žvyriniškės km. Slapstėsi nuo Raud. Armijos 1945m. pradžioje jį nušovė Mielagėnų stribai
Černiauskas Alfonsas, Žvyriniškės km. Slapstėsi nuo armijos 1944 09 jį nušovė Mielagėnų stribai.                  
Dimbelis Leonas, Dimbelių km.nušautas 1945-02-02
Dimbelis Marijonas Dimbelių km.nušautas 1945-02-02
Dimbelis Petras, Dimbelių km.nušautas 1944 12 07.
Grikinis Ksaveras,Prano Bernotų km.nušautas 1944 12 12.
Mačkinis Juozas,Martyno g.1900m. Gilūtų km.nužudytas 1946 09 12.
Narkūnas Edvardas nužudytas 1946m.
Narkūnas Albertas g1923m..Juodagalvių km.1941m. sukilėlis nužudytas1945 01 03.
Narkūnas Teofilis g.1921m. Juodagalvių km 1941m. sukilėlis,nužudytas      1945 01 03
Paukštė Albertas  nužudytas
Petrulėnas Bonifacas Paliesiaus km. Nužudytas 1945 01 03.
Raketis Vincas Maldanėnų km.slapstėsi nuo armijos 1945 01
Nušovė Mielagėnų stribai..
Strigienė Juzė, Gilūtų km.1945 12 28 NKVDistų kareivis kulkosvaidžio serija nušovė ją ir 11m. berniuką Urboną Robertą.
Subačius Bronius g.1920m. Žvyriniškės km slapstėsi nuo armijos .nužudytas 1944 12 12 Mielagėnų stribų.
Urbonas Robertas ,Gilūtų km nušautas NKVD kareivio kartu su Strigiene Juze.
 Žilėnas Vladas,Dubiškės km.vokiečių okup. metais  buvo Mielagėnų valsč. sekretorius, mokytojas- 1944 lapkričio mėn. jį nužudė stribaai ar jų talkininkai. 
   

2 komentarai:

Jonas Š rašė...

Šaunuoliai mielagėniškiai.Sunku patikėti, kad po lenkų okupacijos buvo toks pasipriešinimas.

MIELAGĖNAI rašė...

Ačiū Tau, Jonai. Manome, kad istorijos faktus, slėptus kgb archyvuose dešimtmečiais, pravartu nors tokia forma parodyti žmonėms.
Mielagėniškiai